News

- SGAIM

SGAIM FAT Agenda

Der Congrès du CMPR findet am 15. Juni in Lausanne statt. Credits AIM: folgen
» weiter

Swiss Young Internists JHaS ICKS SGAIM Kongress Agenda

SAVE THE DATE! Der 7. Frühjahrskongress findet vom 10.-12. Mai 2023 in Basel statt.
» weiter

SGAIM FAT Agenda

Der ACP Kongress findet vom 27.-29. April 2023 in San Diego CA statt.

Credits AIM: folgen

» weiter